DOKUMENTACIONI I NEVOJSHËM

Për tu regjistruar pranë Kolegjit ” Turgut Ozal Durrës” ju duhet të paraqiteni pranë ambienteve të shkollës me dokumentet e mëposhtme.

Shënim: Dokumentat e mëposhtme mund të ndryshojnë në bazë të ndryshimeve që ndodhin në Ligjet / Udhëzimet / Rregulloret për Sistemin Arsimor Parauniversitar.