Rregullat e Pranimit

RREGULLAT E PRANIMIT

Si të bëheni pjesë e Kolegjit "Turgut Ozal" Durrës?

Për të vazhduar arsimimin në shkollën tonë të gjithë aplikantët, nga klasa e parë deri në klasën e dhjetë, pasi hyjnë në testin e pranimit, i cili është i detyrueshëm, duhet të arrijnë pikët e nevojshme të përcaktuara më parë nga drejtoria e shkollës. 

Dokumentacioni i Nevojshëm

Për tu regjistruar pranë Kolegjit ” Turgut Ozal Durrës” ju duhet të paraqiteni pranë ambienteve të shkollës me dokumentet e mëposhtme.

Shënim: Dokumentat e mëposhtme mund të ndryshojnë në bazë të ndryshimeve që ndodhin në Ligjet / Udhëzimet / Rregulloret për Sistemin Arsimor Parauniversitar.

Copyright © 2023 Turgut Ozal Education Sh.a