AFTER SCHOOL

After school është një program pasmësimor për nxënësit e Ciklit Fillor ( nga klasa I deri në klasën V). Gjithkush nga fëmijët e këtij cikli që dëshiron të kryejë realizimin e detyrave, perfeksionimin e të nxënit nën mbikqyrjen e mësueseve, kryesisht të atyre kujdestare, qëndron në shkollë nga ora 14 -16, ҫdo ditë nga e […]

PAJISJA E KLASAVE ME IPAD

Gjatë vitit shkollor 2021-2022, nxënësit nga klasa e katërt në të gjashtën janë pajisur me iPad. ( Vitin e kaluar ishin vetëm nxënësit e klasave të pesta me këto tableta).Qëllimi i përdorimit të tyre nga nxënësit dhe mësuesit ka të bëjë me përshtatjen sipas zhvillimeve të teknologjisë dhe vendosjen e kësaj të fundit në funksion […]