Në kolegjin “Turgut Ozal” Durrës një kujdes i veҫantë tregohet për organizimin e veprimtarive jashtë orarit mësimor, veprimtari për të cilat nxënësit janë shumë të interesuar. Në dy ciklet e tjera, atë fillor dhe nëntëvjeҫar, organizimi i klubeve vazhdon prej vitesh, ndërsa në shkollën e mesme klubet erdhën si risi këtë vit.

Aktualisht funksionojnë këto klube me mentorët përkatës:

NRCLUB NAMEMENTOR TEACHER
1DEBATE CLUBALEKS ҪELA
2ACADEMIC WRITING SKILLS CLUBNEVILA GUZA
3GLOBAL PERSPECTIVE & CAREER CLUBMERVE TOHUMCU
4BOOK & MEDIA CLUBVIOLETA GJIMI
5MULTIMEDIA CLUBEYYUP TOHUMCU
6SCIENCE CLUBABDULLAH SADIK
7DIL CAFÉ CLUBTUGBA YILMAZ
8ART & DESIGN CLUBMADINA ESENGELDI
9MIND GAMES CLUBBAHADIR BEGALIN

Nxënësit kanë bërë zgjedhjen e preferuar duke ushqyer sipas rastit:talentin e tyre,prirjet, dëshirën për të eksploruar në fushën e pëlqyer apo interesin për t’u thelluar në drejtimin  që lidhet me të ardhmen e tyre.Aktiviteti i tyre ka të bëjë sipas rastit me përforcimin e një gjuhe të huaj, të kulturës së diskutimit dhe debatit pa pasur “frikën “ e të bërit gabime në të shkruar a në të shprehur. Lojërat e mendjes apo thellimi në ҫështjet shkencore dhe të teknologjisë krijojnë një atmosferë pune të këndshme, tërheqëse dhe argëtuese në të njëjtën kohë.Gjatë komunikimit me mentorët e këtyre klubeve disa prej tyre shprehen:

Violeta Gjimi:

Qëllimi i  “ BOOK & MEDIA CLUB” është afrimi i nxënësve me librin dhe aftësimin e tyre për zhvillimin e mendimit kritik.Nxënësit e këtij klubi realizojnë: 

Nevila Guza:

“ACADEMIC WRITING SKILLS CLUB”,  përfshin komunikimin e ideve në mënyrë të qartë dhe koncize dhe përcjelljen e argumenteve në një mënyrë logjike dhe bindëse.Ky klub synon që t’u japë nxënësve njohuritë për aspektet kryesore të hartimit të eseve akademike. Në fokus kryesor është zhvillimi i aftësive gramatikore, akademike, të lexuarit dhe të shkruarit përmes një sërë detyrash me shkrim.Gjatë veprimtarive të ndryshme ndërvepruese nxënësit  përvetēsojnë gjithashtu strategji për të lexuar dhe shkruar në mënyrë kritike duke përdorur në mënyrë efikase elemente të argumentimit formal.

Merve Tohumcu

Qëllimi kryesor i “GLOBAL PERSPECTIVE & CAREER CLUB “është t’u japë një perspektivë të re studentëve dhe t’u mundësojë që të ecin përpara në jetë me hapa më të sigurt duke e ditur çfarë duan. Për të bërë këtë, ata vizitojnë universitete të ndryshme dhe dëgjojnë e takojnë njerëz dhe studentë të profesioneve  të ndryshme që kanë ndjekur të njëjtat rrugë më përpara. Ne synojmë të zhvillojmë vetëndërgjegjësimin e tyre, marrjen e vendimeve, vendosjen e qëllimeve dhe aftësitë për zgjidhjen e problemeve dhe t’i ndihmojmë të kuptojnë rrugëtimin e tyre të karrierës. 

Madina Esengeldi

Nëpërmjet “ART & DESIGN CLUB” ne po krijojmë produkte të ndryshme me rruaza, copa, fije, dhe letër. Qëllimi kryesor i grupit është që të kënaqemi, të bëjmë gjëra të dobishme, të dekorojmë dhe të shesim produktet për bamirësi. Nxënësit po e shijojnë punën, gjithashtu po krijojnë kartolina me urime, vizatime , punime të ndryshme artistike  dhe ngjitëse me dizajne të shkollës. 

DEBATE CLUB