Nga  Drejtoria e Përgjithshme e Kolegjeve, në muajin maj u realizua GAT(General Assessment Test). Është testim i vlerësimit të përgjithshëm.GAT zhvillohet për të njohur dhe analizuar progresin e nxënësve  tanë dhe për të planifikuar veprime të mëtejshme të njohjes dhe të nxënies akademike. Struktura e provimit është sipas modelit të provimit të Cambridge Igsce dhe qëllimi i përgjithshëm i GAT është të zhvillojë aftësi që i ndihmojnë nxënësit tanë të bëjnë një jetë më të suksesshme.Këtë radhë nxënësit e klasave të dhjeta u testuan në lëndën e anglishtes, ndërsa nxënësit e klasës së njëmbëdhjetë në lëndën e gjuhës shqipe dhe letërsisë. Testimet janë hartuar nga specialistë të fushës duke përfshirë njohuritë nga periudha e fillimit të vitit deri tani.Rezultatet e nxënësve të ҫdo kolegji renditen në bazë të rezultateve që kanë arritur në mënyrë individuale dhe çdo nxënës pajiset me një certifikatë sipas nivelit të arritjes.