PËRZGJEDHJA E NXËNËSVE TË OLIMPIADAVE

Drejtoria e shkollës “Turgut Ozal” tregon kujdes të veҫantë për ecurinë mësimore të nxënësve të ҫdo niveli.Mbështetur në rezultatet e vitit mësimor të mëparshëm dhe në ecurinë e deritanishme te tyre, përcaktohen që tani orët ekstra në ndihmë të arritjes së rezultateve të dëshiruara nga nxënësit dhe mësuesit.    Një pjesë e konsiderueshme e këtyre […]