Prindërit luajnë një rol të rëndësishëm si partnerë në procesin e edukimit në shkollë . Ata janë nxitësit kryesorë të fëmijeve që ata të përgatiten sistematikisht çdo ditë dhe të përfshihen ,në mënyrë aktive në të gjitha veprimtaritë e klasës e të shkollës .