Copyrights


Copyright © 2015 Turgut Özal Education Sh.a

Copyright © 2015 Turgut Özal Education Sh.a
Çdo material që publikohet në faqen tirana.turgutozal.edu.al i përket me të drejtë autorësie kompanisë Turgut Özal Education Sh.a. Çdo riprodhim, ripublikim, ose përdorim i këtyre materialeve apo pjesë e këtyre materialve është rreptësisht i ndaluar, vetëm në rast se Turgut Özal Education Sh.a e ka lejuar këtë përdorim shprehimisht duke thënë me deklaratë ose marrëveshje me shkrim që materialet në këtë faqe mund të përdoren duke u riprodhuar ose ripublikuar të plota ose pjesërisht.
Emërtimet, emrat, markat, logot, emblemat e publikuara në tirana.turgutozal.edu.al nuk mund të përdoren si referencë, reklamim apo publicitet vetëm në rast se Turgut Özal Education Sh.a e lejon këtë përdorim me anë të marrëveshjeve apo deklaratave me shkrim.